Dyrenes Mindelund "Løvhøj" Horsens

Vedtægter for Dyrenes Mindelund

VEDTÆGTER FOR  DYRENES MINDELUND ”LØVHØJ”  HORSENS

§ 1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er DYRENES MINDELUND ”LØVHØJ”  HORSENS.

Foreningens hjemsted er Horsens Kommune.

§ 2. Foreningens formål

Foreningens formål er at drive begravelsesplads for mindre husdyr.

§ 3. Medlemskab og kontingent

1.       A-medlemsskab opnås ved betaling for en gravplads i Dyrenes Mindelund ”Løvhøj” Horsens.

2.       Som B-medlem (støttemedlem) kan optages personer, firmaer, institutioner og lignende, som  ønsker at støtte foreningen.

3.       Kun A-medlemmer har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen.

4.       Støttemedlemmer har adgang til og taleret på generalforsamlingen, men har ikke stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen.

5.       Kontingentet for A-medlemmer er includeret i betalingen for en gravplads, og A-medlemskab gælder i den periode gravpladsens fredningstiden løber. Ved forlængelse af gravpladsens fredning forlænges samtidig A-medlemsskabet for den nye fredningsperiode.  Efter fredningstidens udløb kan et A-medlem efter eget ønske overføres til B-medlemskab.

6.       5.  Kontingentet for B-medlemmer andrager  mindst 100 kr. pr. år. Ved indmeldelse efter 1.7. betales ½ kontingent for indmeldelsesåret.   

7.   Betaling for gravpladser, forlængelser og kontingentets størrelse for B-medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling i marts måned til ikrafttræden 1. maj samme år.

8.       Medlemskab af foreningen og valg til foreningens tillidsposter er ikke afhængig af medlemmets bopæl indenfor Horsens Kommune.

§ 4. Generalforsamling

1.       Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes i Horsens Kommune. Ordinær generalforsamlingen finder sted sidste tirsdag i marts måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens bestemmelse eller efter krav fra mindst 1/3 af foreningens A-medlemmer med angivelse af de punkter, som ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag på gravpladsen eller ved brev til medlemmerne.

2.       Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest

8 dage forud for generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer skal dog være formanden i hænde senest 15. januar.

3.       Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, som leder generalforsamlingen og lader de fornødne afstemninger afholde.

4.       Stemme- og valgret er betinget af betalt kontingent (gravplads). Hvert A-medlemskab har en stemme. Såfremt et A-medlem er en husstand og er repræsenteret ved mere end en person på generalforsamlingen må det overfor dirigenten tilkendegives, hvem af de fremmødte, der afgiver medlemsskabets stemme. Kun 1 person pr. medlemskab er valgbar til bestyrelse, bestyrelsessuppleant og revisor.

5.       Alle afstemninger afgøres normalt ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, såfremt dirigenten, et medlem af bestyrelsen eller 10 stemmeberettigede medlemmer forlanger det.

6.       Alle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

7.       Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 majoritet af de fremmødte A-medlemmer. Vedtægtsændringer kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det af indkaldelsen fremgår, at der skal behandles forslag om ændring af vedtægterne.

8.       Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.       Generalforsamlingen vælger en formand samt 4 bestyrelsesmedlemmer for en periode på 2 år, således at formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige årstal. Der vælges herudover 2 suppleanter til bestyrelsen for en periode på 1 år. Endelig vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleanter for 1 år. Som en af revisorerne kan vælges 1 person eller et registreret eller statsautoriseret revisionsfirma uden for medlemskredsen. Er en foreslået kandidat ikke tilstede på generalforsamlingen og tilkendegiver, at vedkommende er villig til at modtage valg, skal der foreligge et skriftligt tilsagn fra vedkommende om at ville modtage valg. Genvalg kan finde sted.

§ 5.  Dagsorden for ordinær generalforsamling

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1.       Valg af dirigent.

2.       Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse.

3.       Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

4.       Bestyrelsens budget og forslag til fastsættelse af priser for begravelse, forlængelse og kontingent for B-medlemmer fremlægges til vedtagelse.

5.       Behandling af indkomne forslag.

6.       Valg af formand.

7.       Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. (På den stiftende generalforsamling vælges 4 bestyrelsesmedlemmer, således at 2 vælges for 2 år og 2 vælges for 1 år). Der vælges tillige 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.

8.   Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter for 1 år

9.   Eventuelt

§ 6. Bestyrelse

1.       Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med næstformand, kasserer og sekretær.

2.       Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formand eller næstformand samt 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer er tilstede. Beslutninger træffes med almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens – eller i dennes fravær – næstformandens stemme afgørende.

3.       Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens indkaldelse eller efter krav fra 2 bestyrelsesmedlemmer. Indkaldelser til bestyrelsesmøde skal indeholde dagsorden for mødet.

4.       Suppleanter til bestyrelsen deltager i bestyrelsens møder med taleret, men uden stemmeret.

5.       Bestyrelsen kan antage fremmed lønnet medhjælp i det omfang, arbejdet ikke kan udføres ved frivillig indsats af bestyrelsen eller medlemmerne.  Foreningsarbejde udført af bestyrelsen er ulønnet, men alle udlæg refunderes. Bestyrelsen kan tillige supplere sig med særlig sagkundskab.

6.       Over såvel bestyrelsesmøder som generalforsamling føres en protokol, som underskrives af bestyrelsen. Protokollen over generalforsamlingen underskrives tillige af generalforsamlingens dirigent.

7.   Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, som modarbejder foreningens lovligt trufne beslutninger eller foreningens formål. Før en eksklusion træder i kraft, skal den godkendes på en generalforsamling.

§ 7. Tegningsregler og hæftelse

1.       Foreningen tegnes af formanden, og i dennes fravær af næstformanden. Ved dispositioner over fast ejendom eller låneoptagelse tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

2.   Ingen medlemmer hæfter for foreningen udover den fastsatte betaling for gravpladser eller det fastsatte kontingent for støttemedlemmer. Det påhviler bestyrelsen at bringe eventuelt bestående hæftelser ved foreningens stiftelse til ophør snarest muligt.

§ 8. Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til samme års udgang. Kassereren afslutter regnskabet og fremlægger det reviderede regnskab for bestyrelsen senest 1 måned før den ordinære generalforsamling.

§ 9. Opløsning

1.  Opløsning af foreningen kan kun vedtages, såfremt det er nævnt i indkaldelsen til en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, og kun såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Opnås der ikke 2/3 flertal på en generalforsamling til foreningens opløsning, kan foreningens opløsning vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med almindelig flertal blandt de fremmødte inden for en periode på 2 måneder efter den foregående generalforsamling.

2.       Vedtages det at opløse foreningen, træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af foreningens midler til fremme af foreningens formål eller dermed beslægtede almennyttige formål.

Ovenstående vedtægter for Dyrenes Mindelund ”Løvhøj” Horsens er vedtaget på den stiftende generalforsamling i Horsens den  28. august 2000.

§ 4 stk. 1 sidste punktum er ændret på den ordinære generalforsamling 1. april 2004.

§ 4 stk. 1 ændret på den ordinære generalforsamling 27.03.18.  

§ 4 stk. 9 ændret på den ordinære generalforsamling 29.03.23